ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل

اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره ٧۶٢ـ٢/٨/١٣٩۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره ٧۶٢ـ٢/٨/١٣٩۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور ٣/١١/١٣٩۶ ١٠٢٣٩/١۵٢/١١٠شماره دیوان عالی کشوراصلاحیه رأی وحدت رویه شماره ٧۶٢ـ٢/٨/١٣٩۶ ھیأت عمومی پیرو نامه شماره ١٠١٧٩/١۵٢/١١٠ـ ٢١/٩/١٣٩۶ و عطف به روزنامه رسمی شماره ٢١٢٠۴ـ ۵/١٠/١٣٩۶، بدین وسیله عبارت «... مواد ۴٩ و ۶٠ قانون تعزیرات حکومتی...» به عبارت «... مواد ۴٩ و ۶٠ قانون قاچاق کالا و ارز...» در سطر دوم رأی وحدت رویه قضایی ٧۶٢ـ .میگردد اصلاح ٢/٨/١٣٩۶ معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی