ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
07مرداد 1399

اعضاء هیئت مدیره دوره هفتم

اعضاء هیئت مدیره دوره هفتم

آقای رضا زرعی

رئیس هیئت مدیره

آقای قادر شیری

ناثب رئیس هیئت مدیره

آقای مسعود سلسله جنبان

بازرس

آقای محمد تقی زاده

عضو اصلی

آقای حسین بهرو

عضو اصلی

آقای فرامرز پاسبان

عضو علی البدل

آقای منوچهر شهبازی

عضو علی البدل

آقای محسن عزیززاده

عضو علی البدل سوم