ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
07مرداد 1399

کمیسیون شهرستان ها

کمیسیون شهرستان ها

سیامک فرهادی فر

رئیس

کاظم اژدری اجیرلو

عضو

تقی غلامی ونن

عضو

فتح الله دشمن کش

عضو

ولی بنیادی

عضو