ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
07مرداد 1399

کمیسیون فرهنگ و هنر

کمیسیون فرهنگ و هنر

الناز سرخانلو

رئیس

شیرین خاتمی

عضو

مژگان خوش اقبال

عضو

سجاد بشاشی

عضو

مصطفی فرج زاده

عضو

الهام فهیمی

عضو

یوسف نجف پور

عضو

نسرین بابازاده

عضو

حمید پاکنژاد

عضو