ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
24شهریور 1401

گزارشی از جلسه اعضا محترم کمیسیون روابط عمومی با هیئات مدیره محترم کانون وکلای دادگستری اردبیل

گزارشی از جلسه اعضا محترم کمیسیون روابط عمومی با هیئات مدیره محترم کانون وکلای دادگستری اردبیل