ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
09شهریور 1397

کمیسیون حقوقی امور پارلمانی

کمیسیون حقوقی امور پارلمانی

گلناز مرادی پسند

رئیس

نسترن شوقی

عضو

سعید دلخون اصل

عضو

رضا جعفری

عضو

شیرین خاتمی

عضو