ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
09شهریور 1397

کمیسیون روابط عمومی و انفورماتیک

کمیسیون روابط عمومی و انفورماتیک

یاشار طاهری

رئیس

امید اسدیان

عضو

فرشاد رحیمی

عضو

محمد رضا سید محسنی

عضو

یوسف فیضی

عضو

ساناز بدری مقدم

عضو

فاطمه صدیق

عضو