ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
09شهریور 1397

کمیسیون معاضدت قضایی

کمیسیون معاضدت قضایی

جبرائیل افسانه

رئیس

رضا وثوقی

عضو

رضا سجادی

عضو

یوسف فیضی

عضو

کامل فرشی

عضو

شیرین خاتمی

عضو

الناز سرخانلو

عضو