ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
09شهریور 1397

کمیسیون معاضدت قضایی

کمیسیون معاضدت قضایی

جبرائیل افسانه

رئیس

رضا جعفری

عضو

فرشید محمد نژاد

عضو

جهان صدری

عضو

امید اسدیان

عضو