ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
09شهریور 1397

کمیسیون سخنرانی

کمیسیون سخنرانی

محمدعلی پاکدل

رئیس

اسماعیل آقازاده

عضو

سعید دلخون

عضو

محمد غفاری

عضو

حسن مرادزاده

عضو

احمد علی محمدی

عضو

خدیجه لطفی

عضو