ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
09شهریور 1397

کمیسیون نظارت و بازرسی

کمیسیون نظارت و بازرسی

سعید عبدالکریمی

رئیس

زینب صاحبقران

عضو

میریحیی قدسی

عضو

مظاهر زرین جامه

عضو

یوسف فیضی

عضو

فرنام رحیمی

عضو

نسترن شوقی

عضو