ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
09شهریور 1397

دادسرای انتظامی

دادسرای انتظامی

محمدعلی پاکدل

رئیس

ابوالفضل وکیلی

عضو

حسین بهرو

عضو

حمید پاک نژاد

عضو

حسن مرادزاده

عضو

مسعود سلسله جنبان

عضو

محمد غفاری

عضو