ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
17شهریور 1397

اعضاء هیئت مدیره دوره ششم

اعضاء هیئت مدیره دوره ششم

دکتر علیرضا لطفی

رئیس هیئت مدیره

طاهر امیری

ناثب رئیس هیئت مدیره

حمید خدائی

بازرس

شهرام بی دردی

عضو اصلی

دکتر محمد علی جاهد

عضو اصلی

منوچهر شهبازی

عضو علی البدل اول

حسین بهرو

عضو علی البدل دوم

عزیز رنجبر

عضو علی البدل سوم