ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
09آذر 1397

جلسه ریاست محترم اسکوداو روسای محترم کانون ها با خانم دکتر جنیدی معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور به تاریخ ۱۳۹۷/۹/۶ در نهاد ریاست جمهوری

جلسه ریاست محترم اسکودا و روسای محترم کانون ها با خانم دکتر جنیدی معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور